User Tools

Site Tools


admin:handbok

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
admin:handbok [2016/04/22 21:55]
bjarni [Logga in]
admin:handbok [2018/09/20 16:19] (current)
vol Avsnitt om att forwarda epost.
Line 102: Line 102:
  
 === Spamfiltrering === === Spamfiltrering ===
 +Epost hos Update kommer precis som i övriga världen att bestå av spam i större eller mindre grad. Alla brev scannas av Amavis och ges en poängsumma. Utifrån denna summa kan du själv välja vad som görs med ditt brev.
  
 +För att lista de inställningar just du har kan du inloggad på något av Updates system köra
 +
 +<code>
 +ldapsearch uid=<username>
 +</code>
 +
 +Då ser du där en massa information om ditt konto i Updates LDAP-träd. Av intresse för spam är tre rader som innehåller:
 +
 +<code>
 +amavisSpamTagLevel: <nummer>
 +amavisSpamTag2Level: <nummer>
 +amavisSpamKillLevel: <nummer>
 +</code>
 +
 +Det första värdet är vid hur många poäng som brevet får en tag som spam. Denna kan du sedan använda för att med t.ex. procmail eller annat verktyg filtrera undan brevet. Intressantast är dock kanske det tredje värdet. Vid denna nivå kastas brevet oläst och du slipper se det. Vilka värden som passar dig provas bäst fram utifrån ditt empiriska underlag.
 +
 +För att ändra dessa värden använder du ldapmodify. Skapa en fil som nedan som spam.ldif
 +
 +<code>
 +dn: uid=<username>,ou=People,dc=Update,dc=UU,dc=SE
 +changetype: modify
 +replace: amavisSpamKillLevel
 +amavisSpamKillLevel: 4
 +</code>
 +
 +Sedan modifierar du ditt värde med:
 +
 +<code>
 +ldapmodify -xWD uid=<username>,ou=People,dc=Update,dc=UU,dc=SE -f spam.ldif
 +
 +-D det Distinguished Name du ska binda till
 +
 +-W simple authetication prompt, istället för att ange på kommandoraden
 +
 +-x simple authetication
 +</code>
 === Läsa epost hemifrån ==== === Läsa epost hemifrån ====
 +Om du vill läsa mail hemma eller på din telefon så kan du komma åt Updates mailservrar med hjälp av följande inställningar:
 +<code>
 +server för inkommande: imap.update.uu.se
 +port för tls: 143 (default)
 +port för ssl: 993 (default)
 +server för utgående: smtp.update.uu.se
 +port för starttls: 587 (default)
 +användarnamn: "ditt-update-användarnamn"
 +lösen: "ditt-update-lösen"
 +</code>
  
 +=== Vidareskicka din Updatepost till annan adress ===
 +Om du hellre önskar att skicka all post till din Updateadress vidare till en annan adress så kan du göra detta med hjälp av procmail. Detta gör du genom att skapa filen ''.forward'' i din hemkatalog och i denna stoppa adressen du vill att eposten ska skickas till. Tänk dock på att detta endast gäller för epost som kommit efter att forwarden lades till och att nyanlända mail inte längre kommer att sparas på ditt Updatekonto.
 ---- ----
  
admin/handbok.1461354935.txt.gz · Last modified: 2016/04/22 21:55 by bjarni