User Tools

Site Tools


admin:handbok

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
admin:handbok [2017/03/28 11:27]
vol Flyttade in antes text om spamfiltreringen
admin:handbok [2018/09/20 16:19] (current)
vol Avsnitt om att forwarda epost.
Line 141: Line 141:
 </​code>​ </​code>​
 === Läsa epost hemifrån ==== === Läsa epost hemifrån ====
 +Om du vill läsa mail hemma eller på din telefon så kan du komma åt Updates mailservrar med hjälp av följande inställningar:​
 +<​code>​
 +server för inkommande: imap.update.uu.se
 +port för tls: 143 (default)
 +port för ssl: 993 (default)
 +server för utgående: smtp.update.uu.se
 +port för starttls: 587 (default)
 +användarnamn:​ "​ditt-update-användarnamn"​
 +lösen: "​ditt-update-lösen"​
 +</​code>​
  
 +=== Vidareskicka din Updatepost till annan adress ===
 +Om du hellre önskar att skicka all post till din Updateadress vidare till en annan adress så kan du göra detta med hjälp av procmail. Detta gör du genom att skapa filen ''​.forward''​ i din hemkatalog och i denna stoppa adressen du vill att eposten ska skickas till. Tänk dock på att detta endast gäller för epost som kommit efter att forwarden lades till och att nyanlända mail inte längre kommer att sparas på ditt Updatekonto.
 ---- ----
  
admin/handbok.1490693268.txt.gz · Last modified: 2017/03/28 11:27 by vol