User Tools

Site Tools


projekt:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
projekt:start [2015/09/16 09:29]
bjarni
projekt:start [2019/04/16 22:07] (current)
zeltophil added mini-conference
Line 7: Line 7:
   * [[Updateringar]],​ som vi kallar våra föreläsningar.   * [[Updateringar]],​ som vi kallar våra föreläsningar.
   * [[Utställningar]]   * [[Utställningar]]
 +  * [[Uptime]], Updates tidning.
 +  * [[Sting]], planering inför TekNats årliga föreningsmässa.
 +  * [[.:​rudel:​start|RUDEL]],​ planering för datorsamlingens bruk och bevarande.
 +  * [[Inventering]] av Updates förråd.
 +  * [[Inköpslista]] med prylar som update kommer att köpa in.
 +  * [[mini-conference|Update mini-conference]]
  
 ==== Medlemmars projekt ==== ==== Medlemmars projekt ====
Line 12: Line 18:
   * [[http://​www.update.uu.se/​~bjarni/​brum/​|Brum]],​ en hembyggd 6502-baserad dator (bjarni)   * [[http://​www.update.uu.se/​~bjarni/​brum/​|Brum]],​ en hembyggd 6502-baserad dator (bjarni)
   * [[https://​github.com/​andysan/​greenpea|GreenPea]],​ en PDP-12-emulator (sandberg)   * [[https://​github.com/​andysan/​greenpea|GreenPea]],​ en PDP-12-emulator (sandberg)
- +  * [[projekt:​drtrivsel:​start|Dr Trivsel]], en hemsnickrad datorarkitektur (martin, bjarni) 
 +  * [[projekt:​orgel:​start|Orgel]],​ bygga om en gammal transistororgel till en frän synt (bjarni, kgs). [[projekt:​orgel:​devlog|Dev log här]]. 
 +  * [[projekt:​elsatransceiver:​start|W076-RS232]],​ ett nytt sändtagarkort för RS-232 till [[admin:​maskiner:​elsa|Elsa]]. (sadropol, ?) 
 +  * [[projekt:​vacscan|Vacscan]],​ en Spectra "gas analyzer"​ hittades i skroten. Vi skall försöka göra något roligt med den.
projekt/start.1442388596.txt.gz · Last modified: 2015/09/16 09:29 by bjarni