User Tools

Site Tools


styrelse:handbok

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:handbok [2015/10/28 18:14]
lidbjork
styrelse:handbok [2020/11/02 02:28] (current)
bjarni Fel katalog var angiven för medlemskallelserna
Line 21: Line 21:
 === Medlemsregistret === === Medlemsregistret ===
  
-Medlemsregistret finns i ''/update/styrelse/medlemmar'' och har följande format:+Medlemsregistret finns i ''/update/styrelse/medlemmar'' (teckenkodning iso-8859). (Detta är egentligen en symlänk till den verkliga filen ''/update/styrelse/medlemsreg/medlemsreg.working'', som med fördel kan backupas i samma katalog.)\\ 
 + 
 +Filen redigeras manuellt med texteditor och har följande format. Var noga med att behålla teckenkodningen för att den inte ska bli korrupt, och att följa syntaxen eftersom filen ska kunna läsas av script! Alla fält är dock inte obligatoriska. 
 + 
 +<file> 
 +%Medlem:#404q 
 +%Bet:   2013 ( 144 kr ) 
 +%Konto: anvandarnamn 
 +%Namn:  Förnamn Efternamn 
 +%Gata:  Gatunamn 1 
 +%Pnoa:  743 40 Ort 
 +%Tel:   070-1234567 
 +%Xnote: Mailat om medlemsavgift /lidbjork 2014-03-13 
 +</file> 
 + 
 +Medlemsid:et är skrivet hexadecimalt i stigande ordning med sista tecknet som kontrollbokstav. Kontrollbokstaven stiger från a till w och börjar om på a igen efter w. Överhoppade medlemsid kan användas och hittas med hjälp av skriptet ''/update/styrelse/medlemsreg/kolla_medlemsnummer''
 + 
 + 
 +=== Kalla till möten === 
 + 
 +Till varje vår- och höstmöte ska kallelser skickas per post till alla betalande medlemmar. Kallelserna måste vara poststämplade senast 10 dagar före mötet, annars är mötet ogiltigt. 
 + 
 +**Så här skapar du kallelser** 
 +  * Kallelser ska ligga i underkataloger i ''/update/styrelse/medlemskallelser''; notera //inte// i katalogen ''kallelser'' 
 +  * Skapa en ny katalog för det nya mötets kallelser på formen ''/update/styrelse/medlemskallelser/kallelser-h20'' (där h står för höstmöte och 20 för 2020) 
 +  * Se till att medlemsregistret (se ovan) är i sin ordning och kopiera det till den nya kallelsekatalogen. 
 +  * Scriptet ''kallelseraj.plx'' är perlscriptet som skapar en kallelse i postscriptformat för varje medlem i medlemsregistret. Kopiera detta script från senaste kallelsekatalogen och redigera kopian. Dagordning med tidpunkt för mötet m.m. står inuti scriptet – redigera detta! 
 +  * I höstmöteskallelsen ska inte medlemsavgiften stå specificerad, eftersom den bestäms på just höstmötet. Sätt därför medlemsavgiften till ''undef'' överst i scriptet. Sätt också rätt årtal och eventuell "vänd"-text. (Se kommentarer överst i scriptet).  
 +  * Kör scriptet: ''./kallelseraj.plx < medlemmar''. Då genereras .ps-filerna – de ska bli precis så många som vi har betalande medlemmar. 
 +  * Gör en provutskrift, korrläs! 
 +  * [[lokaler:t-salen#Skrivaren|Skriv ut]] kallelserna på plusgiropapper, lägg i C5H2-kuvert och posta! 
 +  * Behåll katalogen med kallelser för framtida referens 
 +  * Party like its 1999 och läs gamla kallelser! \o/ 
 + 
 +  * **Glöm inte att även maila kallelsen i ett vanligt mail till members!**
styrelse/handbok.1446052479.txt.gz · Last modified: 2015/10/28 18:14 by lidbjork