User Tools

Site Tools


styrelse:handbok

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:handbok [2015/10/29 14:02]
lidbjork
styrelse:handbok [2017/03/21 21:13] (current)
lidbjork Kuverten var ju fel för fan!
Line 39: Line 39:
  
  
-=== Skapa möteskallelser ​===+=== Kalla till möten ​===
  
-Till varje vår- och höstmöte ska kallelser skickas per post så att de blir poststämplade ​senaste ​10 dagar före mötet, annars är mötet ogiltigt.+Till varje vår- och höstmöte ska kallelser skickas per post till alla betalande medlemmar. Kallelserna måste vara poststämplade ​senast ​10 dagar före mötet, annars är mötet ogiltigt. 
 + 
 +**Så här skapar du kallelser** 
 +  * Kallelser ska ligga i underkataloger i ''/​update/​styrelse/​kallelser''​ 
 +  * Skapa en ny katalog för det nya mötets kallelser på formen ''/​update/​styrelse/​kallelser/​kallelser-h15''​ (där h står för höstmöte och 15 för 2015) 
 +  * Se till att medlemsregistret (se ovan) är i sin ordning och kopiera det till den nya kallelsekatalogen. 
 +  * Scriptet ''​kallelseraj.plx''​ är perlscriptet som skapar en kallelse i postscriptformat för varje medlem i medlemsregistret. Kopiera detta script från en tidigare kallelsekatalog och redigera kopian. Dagordning med tidpunkt för mötet m.m. står inuti scriptet – redigera detta! 
 +  * I höstmöteskallelsen ska inte medlemsavgiften stå specificerad,​ eftersom den bestäms på just höstmötet. Sätt därför medlemsavgiften till ''​undef''​ överst i scriptet. Sätt också rätt årtal och eventuell "​vänd"​-text. (Se kommentarer överst i scriptet).  
 +  * Kör scriptet: ''​./​kallelseraj.plx < medlemmar''​. Då genereras .ps-filerna – de ska bli precis så många som vi har betalande medlemmar. 
 +  * Gör en provutskrift,​ korrläs! 
 +  * [[lokaler:​t-salen#​Skrivaren|Skriv ut]] kallelserna på plusgiropapper,​ lägg i C5H2-kuvert och posta! 
 +  * Behåll katalogen med kallelser för framtida referens 
 +  * Party like its 1999 och läs gamla kallelser! \o/ 
 + 
 +  * **Glöm inte att även maila kallelsen i ett vanligt mail till members!**
styrelse/handbok.1446123758.txt.gz · Last modified: 2015/10/29 14:02 by lidbjork