User Tools

Site Tools


styrelse:kassor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
styrelse:kassor [2016/02/12 16:20]
lidbjork Typo
styrelse:kassor [2019/01/21 20:03]
lidbjork Förnyad info om bokföring och redovisning
Line 23: Line 23:
 === Ordna behörigheter åt ny kassör === === Ordna behörigheter åt ny kassör ===
  
-När en ny kassör tillträder ska denne få tillgång till Updates bankkonto, e-redovisning och eventuellt betaltkort hos Nordea. Detta ordnar kassören och ordförande (plus eventuella andra firmatecknare) tillsammans så tidigt som möjligt på året genom att fylla i och skicka/​lämna in följande:​ +När en ny kassör tillträder ska denne få tillgång till Updates bankkonto, e-redovisning och eventuellt betaltkort hos Nordea. Detta ordnar kassören och ordförande (plus eventuella andra firmatecknare) tillsammans så tidigt som möjligt på året genom att skicka/​lämna in följande:​ 
-  * [[http://​www.nordea.se/​Images/​39-14077/​9336-internetbanken-foretag-anvandare-behorigheter.pdf|Användare och behörigheter Internetbanken Företag]], en för förra årets kassör vars tillgång ska tas bort, och en för den nya kassören som ska läggas till. +  * Blanketten ​[[http://​www.nordea.se/​Images/​39-14077/​9336-internetbanken-foretag-anvandare-behorigheter.pdf|Användare och behörigheter Internetbanken Företag]], en för förra årets kassör vars tillgång ska tas bort, och en för den nya kassören som ska läggas till. 
-  * [[http://​www.nordea.se/​Images/​39-14069/​7435-eredovisning-andring-avslut.pdf|Ändring/​avslut av eRedovisning]] för att få tillgång till tjänsten eRedovisning.+  * Blanketten ​[[http://​www.nordea.se/​Images/​39-14069/​7435-eredovisning-andring-avslut.pdf|Ändring/​avslut av eRedovisning]] för att få tillgång till tjänsten eRedovisning.
   * Kopia på justerat (påskrivet) höstmötesprotokoll från förra året.   * Kopia på justerat (påskrivet) höstmötesprotokoll från förra året.
   * Kopia på [[http://​www.update.uu.se/​stadgar.html|Updates stadgar]].   * Kopia på [[http://​www.update.uu.se/​stadgar.html|Updates stadgar]].
   * Kopior på firmatecknarnas (vanligtvis kassörens och ordförandens) id-handlingar,​ bevittnade med namnteckning,​ namnförtydligande,​ datum/ort, telefonnummer och adress.   * Kopior på firmatecknarnas (vanligtvis kassörens och ordförandens) id-handlingar,​ bevittnade med namnteckning,​ namnförtydligande,​ datum/ort, telefonnummer och adress.
-\\ 
- 
-=== Bankgirokontot === 
-Logga in i internetbanken och ta fram eRedovisning. Skriv ut pdf-filen 
-för händelsen och sätt den i pg-pärmen i säkskåpet. För att göra 
-bokslutet mindre jobbigt när året är slut är det bäst att bokföra 
-nu på en gång. 
  
  
Line 69: Line 62:
  
 === Bokföring === === Bokföring ===
 +Alla transaktioner till och från Updates bankkonto ska bokföras. Logga in i internetbanken för att se transaktioner. I skrivande stund (januari 2019) har Nordea nyligen gjort om sin internetbank,​ men tidigare fanns i alla fall nåt som hette eRedovisning. Det innebär att man går in på eRedovisning i internetbanken och hittar en pdf för varje transaktion. Pdf:erna skrivs ut och sätts in i vår pärm (förvaras i säkerhetsskåpet).
 +
 +Sedan 2017 finns det Libreoffice-spreadsheetdokument att hantera ekonomin i, så man slipper räkna ut och komma ihåg lika mycket för egen maskin.
 +
 +Kopiera och utgå från den från förra året i /​update/​styrelse/​kassor,​ t.ex. ekonomi-2018.ods.
 +
 +Filen innehåller fyra olika blad. Bladet "2. Bokföring"​ används för (ta raa!) bokföring.
 +Där fyller man i transaktionernas datum, beskrivning,​ namn och belopp i olika kolumner, en rad per transaktion. På grund av ovissheten kring hur Nordeas eRedovisning fungerar är det just nu (jan 2019) lite osäkert exakt hur numreringen/​formen bör se ut. Det viktiga är dock att alla transaktioner kommer med och lätt kan hittas i kontot om det krävs, och förstås att summan stämmer.
 +
 +
 +**Tidigare, innan 2017, gjordes bokföringen så här:**
 +
 Bokföringen görs för alla transaktioner på plusgirokontot och skrivs Bokföringen görs för alla transaktioner på plusgirokontot och skrivs
 för hand i en textfil. Exempel: för hand i en textfil. Exempel:
Line 92: Line 97:
  
 === Bokslut === === Bokslut ===
 +Bokslut är redovisningen av årets bokföring, med resultat och balansräkning,​ och slutförs när kalenderåret är slut.
 +
 +Redovisningen görs i samma spreadsheet som bokföringen (ekonomi-20xx.ods),​ fast på bladen "3. Resultat"​ och "4. Balansräkning"​. Där finns instruktioner i blå färg att följa. När detta är klart sammanfattas det i form av "​ekonomisk berättelse"​ på blad 1.
 +
 +Slutligen lämnas dokumentet till revisorerna tillsammans med pg-pärmen och alla betalda kvitton och räkningar. Det används också som underlag när kassören redogör för den ekonomiska berättelsen på vårmötet.
 +
 +
 +**Tidigare gjordes balansräkning/​redovisning mer manuellt, så här:**
 +
 Kör skriptet summera.py på bokföringstextfilen och använd Kör skriptet summera.py på bokföringstextfilen och använd
 informationen för att göra balansräkning och resultatrapport. Kolla informationen för att göra balansräkning och resultatrapport. Kolla
 på förra årets för att se hur det ska se ut. Nästkommande års redan på förra årets för att se hur det ska se ut. Nästkommande års redan
 inbetalda medlemsavgifter räknas med i årets resultat, men på inbetalda medlemsavgifter räknas med i årets resultat, men på
-balansräkningen skrivs dessa som "​Förutbetalda intäkter"​. När bokslut +balansräkningen skrivs dessa som "​Förutbetalda intäkter"​. ​
-är klart lämnas det till revisorerna tillsammans med pg-pärmen +
-och alla betalda kvitton och räkningar. +
- +
- +
-=== Ekonomisk berättelse === +
-Görs inför redovisningen av året på vårmötet. Jämförelse mot +
-årets budget ska vara med. Titta på förra årets.+
  
  
styrelse/kassor.txt · Last modified: 2019/03/20 19:15 by lidbjork