User Tools

Site Tools


styrelse:kassor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:kassor [2016/02/12 16:21]
lidbjork Småfix
styrelse:kassor [2019/03/20 19:15] (current)
lidbjork
Line 29: Line 29:
   * Kopia på [[http://​www.update.uu.se/​stadgar.html|Updates stadgar]].   * Kopia på [[http://​www.update.uu.se/​stadgar.html|Updates stadgar]].
   * Kopior på firmatecknarnas (vanligtvis kassörens och ordförandens) id-handlingar,​ bevittnade med namnteckning,​ namnförtydligande,​ datum/ort, telefonnummer och adress.   * Kopior på firmatecknarnas (vanligtvis kassörens och ordförandens) id-handlingar,​ bevittnade med namnteckning,​ namnförtydligande,​ datum/ort, telefonnummer och adress.
- 
- 
-=== Bankgirokontot === 
-Logga in i internetbanken och ta fram eRedovisning. Skriv ut pdf-filen 
-för händelsen och sätt den i pg-pärmen i säkskåpet. För att göra 
-bokslutet mindre jobbigt när året är slut är det bäst att bokföra 
-nu på en gång. 
  
  
Line 69: Line 62:
  
 === Bokföring === === Bokföring ===
 +Alla transaktioner till och från Updates bankkonto ska bokföras. Logga in i internetbanken för att se transaktioner. Där går man in på tjänsten eRedovisning och hämtar ut alla pdf:er, en för varje transaktionsdag. Pdf:erna skrivs ut och sätts in i vår pärm (förvaras i säkerhetsskåpet).
 +
 +Sedan 2017 finns det Libreoffice-spreadsheetdokument att hantera ekonomin i, så man slipper räkna ut och komma ihåg lika mycket för egen maskin.
 +
 +Kopiera och utgå från den från förra året i /​update/​styrelse/​kassor,​ t.ex. ekonomi-2018.ods.
 +
 +Filen innehåller fyra olika blad. Bladet "2. Bokföring"​ används för (ta raa!) bokföring.
 +Där fyller man i det som står i pdf:erna i pärmen (från eRedovisningen):​ transaktionernas datum, löpnummer, beskrivning och belopp i olika kolumner, en rad per transaktion. Ofta är det lämpligt att dela upp en transaktion i två poster (rader), t.ex. om en medlem betalat in 200 kr som medlemsavgift,​ vilket bör bokföras som medlemsavgift 192 kr och donation 8 kr.
 +
 +
 +**Tidigare, innan 2017, gjordes bokföringen så här:**
 +
 Bokföringen görs för alla transaktioner på plusgirokontot och skrivs Bokföringen görs för alla transaktioner på plusgirokontot och skrivs
 för hand i en textfil. Exempel: för hand i en textfil. Exempel:
Line 92: Line 97:
  
 === Bokslut === === Bokslut ===
 +Bokslut är redovisningen av årets bokföring, med resultat och balansräkning,​ och slutförs när kalenderåret är slut.
 +
 +Redovisningen görs i samma spreadsheet som bokföringen (ekonomi-20xx.ods),​ fast på bladen "3. Resultat"​ och "4. Balansräkning"​. Där finns instruktioner i blå färg att följa. När detta är klart sammanfattas det i form av "​ekonomisk berättelse"​ på blad 1.
 +
 +Slutligen lämnas dokumentet till revisorerna tillsammans med pg-pärmen och alla betalda kvitton och räkningar. Det används också som underlag när kassören redogör för den ekonomiska berättelsen på vårmötet.
 +
 +
 +**Tidigare gjordes balansräkning/​redovisning mer manuellt, så här:**
 +
 Kör skriptet summera.py på bokföringstextfilen och använd Kör skriptet summera.py på bokföringstextfilen och använd
 informationen för att göra balansräkning och resultatrapport. Kolla informationen för att göra balansräkning och resultatrapport. Kolla
 på förra årets för att se hur det ska se ut. Nästkommande års redan på förra årets för att se hur det ska se ut. Nästkommande års redan
 inbetalda medlemsavgifter räknas med i årets resultat, men på inbetalda medlemsavgifter räknas med i årets resultat, men på
-balansräkningen skrivs dessa som "​Förutbetalda intäkter"​. När bokslut +balansräkningen skrivs dessa som "​Förutbetalda intäkter"​. ​
-är klart lämnas det till revisorerna tillsammans med pg-pärmen +
-och alla betalda kvitton och räkningar. +
- +
- +
-=== Ekonomisk berättelse === +
-Görs inför redovisningen av året på vårmötet. Jämförelse mot +
-årets budget ska vara med. Titta på förra årets.+
  
  
styrelse/kassor.1455290511.txt.gz · Last modified: 2016/02/12 16:21 by lidbjork