User Tools

Site Tools


admin:handbok

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
admin:handbok [2017/03/28 11:27]
vol Flyttade in antes text om spamfiltreringen
admin:handbok [2017/11/02 17:53] (current)
vol [Epost]
Line 141: Line 141:
 </​code>​ </​code>​
 === Läsa epost hemifrån ==== === Läsa epost hemifrån ====
 +Om du vill läsa mail hemma eller på din telefon så kan du komma åt Updates mailservrar med hjälp av följande inställningar:​
 +<​code>​
 +server för inkommande: imap.update.uu.se
 +port för tls: 143 (default)
 +port för ssl: 993 (default)
 +server för utgående: smtp.update.uu.se
 +port för starttls: 587 (default)
 +användarnamn:​ "​ditt-update-användarnamn"​
 +lösen: "​ditt-update-lösen"​
 +</​code>​
  
 ---- ----
admin/handbok.1490693268.txt.gz · Last modified: 2017/03/28 11:27 by vol