User Tools

Site Tools


admin:start

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
admin:start [2017/03/28 08:55]
ante
admin:start [2017/03/28 11:28] (current)
vol old revision restored (2016/04/20 03:05)
Line 31: Line 31:
  
   * [[lokaler:​datorhallen|Hallen]]   * [[lokaler:​datorhallen|Hallen]]
- 
-====Epost==== 
- 
-Epost hos Update kommer precis som i övriga världen att bestå av spam i större eller mindre grad. Alla brev scannas av Amavis och ges en poängsumma. Utifrån denna summa kan du själv välja vad som görs med ditt brev. 
- 
-För att lista de inställningar just du har kan du inloggad på något av Updates system köra 
- 
- ​ldapsearch uid=<​username>​ 
- 
-Då ser du där en massa information om ditt konto i Updates LDAP-träd. Av intresse för spam är tre rader som innehåller:​ 
- 
-  amavisSpamTagLevel:​ <​nummer>​ 
-  amavisSpamTag2Level:​ <​nummer>​ 
-  amavisSpamKillLevel:​ <​nummer>​ 
- 
-Det första värdet är vid hur många poäng som brevet får en tag som spam. Denna kan du sedan använda för att med t.ex. procmail eller annat verktyg filtrera undan brevet. Intressantast är dock kanske det tredje värdet. Vid denna nivå kastas brevet oläst och du slipper se det. Vilka värden som passar dig provas bäst fram utifrån ditt empiriska underlag. 
- 
-För att ändra dessa värden använder du ldapmodify. Skapa en fil som nedan som spam.ldif 
- 
-  dn: uid=<​username>,​ou=People,​dc=Update,​dc=UU,​dc=SE 
-  changetype: modify 
-  replace: amavisSpamKillLevel 
-  amavisSpamKillLevel:​ 4 
- 
-Sedan modifierar du ditt värde med: 
- 
- ​ldapmodify -xWD uid=<​username>,​ou=People,​dc=Update,​dc=UU,​dc=SE -f spam.ldif 
- 
- 
--D det Distinguished Name du ska binda till 
- 
--W simple authetication prompt, istället för att ange på kommandoraden 
- 
--x simple authetication ​ 
  
admin/start.txt · Last modified: 2017/03/28 11:28 by vol