User Tools

Site Tools


styrelse:handbok

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:handbok [2015/10/29 14:02]
lidbjork
styrelse:handbok [2020/11/02 02:28]
bjarni Fel katalog var angiven för medlemskallelserna
Line 39: Line 39:
  
  
-=== Skapa möteskallelser ===+=== Kalla till möten ===
  
-Till varje vår- och höstmöte ska kallelser skickas per post så att de blir poststämplade senaste 10 dagar före mötet, annars är mötet ogiltigt.+Till varje vår- och höstmöte ska kallelser skickas per post till alla betalande medlemmar. Kallelserna måste vara poststämplade senast 10 dagar före mötet, annars är mötet ogiltigt. 
 + 
 +**Så här skapar du kallelser** 
 +  * Kallelser ska ligga i underkataloger i ''/update/styrelse/medlemskallelser''; notera //inte// i katalogen ''kallelser'' 
 +  * Skapa en ny katalog för det nya mötets kallelser på formen ''/update/styrelse/medlemskallelser/kallelser-h20'' (där h står för höstmöte och 20 för 2020) 
 +  * Se till att medlemsregistret (se ovan) är i sin ordning och kopiera det till den nya kallelsekatalogen. 
 +  * Scriptet ''kallelseraj.plx'' är perlscriptet som skapar en kallelse i postscriptformat för varje medlem i medlemsregistret. Kopiera detta script från senaste kallelsekatalogen och redigera kopian. Dagordning med tidpunkt för mötet m.m. står inuti scriptet – redigera detta! 
 +  * I höstmöteskallelsen ska inte medlemsavgiften stå specificerad, eftersom den bestäms på just höstmötet. Sätt därför medlemsavgiften till ''undef'' överst i scriptet. Sätt också rätt årtal och eventuell "vänd"-text. (Se kommentarer överst i scriptet).  
 +  * Kör scriptet: ''./kallelseraj.plx < medlemmar''. Då genereras .ps-filerna – de ska bli precis så många som vi har betalande medlemmar. 
 +  * Gör en provutskrift, korrläs! 
 +  * [[lokaler:t-salen#Skrivaren|Skriv ut]] kallelserna på plusgiropapper, lägg i C5H2-kuvert och posta! 
 +  * Behåll katalogen med kallelser för framtida referens 
 +  * Party like its 1999 och läs gamla kallelser! \o/ 
 + 
 +  * **Glöm inte att även maila kallelsen i ett vanligt mail till members!**
styrelse/handbok.txt · Last modified: 2020/11/02 02:28 by bjarni