User Tools

Site Tools


styrelse:handbok

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:handbok [2015/10/29 14:32]
lidbjork Skrev howto för kallelser
styrelse:handbok [2020/11/02 02:28]
bjarni Fel katalog var angiven för medlemskallelserna
Line 41: Line 41:
 === Kalla till möten === === Kalla till möten ===
  
-Till varje vår- och höstmöte ska kallelser skickas per post till alla betalande medlemmar. Kallelserna måste vara poststämplade senaste 10 dagar före mötet, annars är mötet ogiltigt.+Till varje vår- och höstmöte ska kallelser skickas per post till alla betalande medlemmar. Kallelserna måste vara poststämplade senast 10 dagar före mötet, annars är mötet ogiltigt.
  
 **Så här skapar du kallelser** **Så här skapar du kallelser**
-  * Kallelser ska ligga i underkataloger i ''/update/styrelse/kallelser'' +  * Kallelser ska ligga i underkataloger i ''/update/styrelse/medlemskallelser''; notera //inte// i katalogen ''kallelser'' 
-  * Skapa en ny katalog för det nya mötets kallelser på formen ''/update/styrelse/kallelser/kallelser-h15'' (där h står för höstmöte och 15 för 2015)+  * Skapa en ny katalog för det nya mötets kallelser på formen ''/update/styrelse/medlemskallelser/kallelser-h20'' (där h står för höstmöte och 20 för 2020)
   * Se till att medlemsregistret (se ovan) är i sin ordning och kopiera det till den nya kallelsekatalogen.   * Se till att medlemsregistret (se ovan) är i sin ordning och kopiera det till den nya kallelsekatalogen.
-  * Scriptet ''kallelseraj.plx'' är perlscriptet som skapar en kallelse i postscriptformat för varje medlem i medlemsregistret. Kopiera detta script från en tidigare kallelsekatalog och redigera kopian. Dagordning med tidpunkt för mötet m.m. står inuti scriptet – redigera detta!+  * Scriptet ''kallelseraj.plx'' är perlscriptet som skapar en kallelse i postscriptformat för varje medlem i medlemsregistret. Kopiera detta script från senaste kallelsekatalogen och redigera kopian. Dagordning med tidpunkt för mötet m.m. står inuti scriptet – redigera detta!
   * I höstmöteskallelsen ska inte medlemsavgiften stå specificerad, eftersom den bestäms på just höstmötet. Sätt därför medlemsavgiften till ''undef'' överst i scriptet. Sätt också rätt årtal och eventuell "vänd"-text. (Se kommentarer överst i scriptet).    * I höstmöteskallelsen ska inte medlemsavgiften stå specificerad, eftersom den bestäms på just höstmötet. Sätt därför medlemsavgiften till ''undef'' överst i scriptet. Sätt också rätt årtal och eventuell "vänd"-text. (Se kommentarer överst i scriptet). 
   * Kör scriptet: ''./kallelseraj.plx < medlemmar''. Då genereras .ps-filerna – de ska bli precis så många som vi har betalande medlemmar.   * Kör scriptet: ''./kallelseraj.plx < medlemmar''. Då genereras .ps-filerna – de ska bli precis så många som vi har betalande medlemmar.
   * Gör en provutskrift, korrläs!   * Gör en provutskrift, korrläs!
-  * Skriv ut kallelserna på plusgiropapper, lägg i C4H2-kuvert och posta!+  * [[lokaler:t-salen#Skrivaren|Skriv ut]] kallelserna på plusgiropapper, lägg i C5H2-kuvert och posta! 
 +  * Behåll katalogen med kallelser för framtida referens 
 +  * Party like its 1999 och läs gamla kallelser! \o/
  
   * **Glöm inte att även maila kallelsen i ett vanligt mail till members!**   * **Glöm inte att även maila kallelsen i ett vanligt mail till members!**
styrelse/handbok.txt · Last modified: 2020/11/02 02:28 by bjarni