User Tools

Site Tools


styrelse:handbok

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
styrelse:handbok [2017/03/21 21:13]
lidbjork Kuverten var ju fel för fan!
styrelse:handbok [2020/11/02 02:28]
bjarni Fel katalog var angiven för medlemskallelserna
Line 44: Line 44:
  
 **Så här skapar du kallelser** **Så här skapar du kallelser**
-  * Kallelser ska ligga i underkataloger i ''/update/styrelse/kallelser'' +  * Kallelser ska ligga i underkataloger i ''/update/styrelse/medlemskallelser''; notera //inte// i katalogen ''kallelser'' 
-  * Skapa en ny katalog för det nya mötets kallelser på formen ''/update/styrelse/kallelser/kallelser-h15'' (där h står för höstmöte och 15 för 2015)+  * Skapa en ny katalog för det nya mötets kallelser på formen ''/update/styrelse/medlemskallelser/kallelser-h20'' (där h står för höstmöte och 20 för 2020)
   * Se till att medlemsregistret (se ovan) är i sin ordning och kopiera det till den nya kallelsekatalogen.   * Se till att medlemsregistret (se ovan) är i sin ordning och kopiera det till den nya kallelsekatalogen.
-  * Scriptet ''kallelseraj.plx'' är perlscriptet som skapar en kallelse i postscriptformat för varje medlem i medlemsregistret. Kopiera detta script från en tidigare kallelsekatalog och redigera kopian. Dagordning med tidpunkt för mötet m.m. står inuti scriptet – redigera detta!+  * Scriptet ''kallelseraj.plx'' är perlscriptet som skapar en kallelse i postscriptformat för varje medlem i medlemsregistret. Kopiera detta script från senaste kallelsekatalogen och redigera kopian. Dagordning med tidpunkt för mötet m.m. står inuti scriptet – redigera detta!
   * I höstmöteskallelsen ska inte medlemsavgiften stå specificerad, eftersom den bestäms på just höstmötet. Sätt därför medlemsavgiften till ''undef'' överst i scriptet. Sätt också rätt årtal och eventuell "vänd"-text. (Se kommentarer överst i scriptet).    * I höstmöteskallelsen ska inte medlemsavgiften stå specificerad, eftersom den bestäms på just höstmötet. Sätt därför medlemsavgiften till ''undef'' överst i scriptet. Sätt också rätt årtal och eventuell "vänd"-text. (Se kommentarer överst i scriptet). 
   * Kör scriptet: ''./kallelseraj.plx < medlemmar''. Då genereras .ps-filerna – de ska bli precis så många som vi har betalande medlemmar.   * Kör scriptet: ''./kallelseraj.plx < medlemmar''. Då genereras .ps-filerna – de ska bli precis så många som vi har betalande medlemmar.
styrelse/handbok.txt · Last modified: 2020/11/02 02:28 by bjarni