User Tools

Site Tools


styrelse:kassor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
styrelse:kassor [2014/09/08 14:08]
luxh ta in luxhs kassor_howto i wikin
styrelse:kassor [2016/02/12 16:21] (current)
lidbjork Småfix
Line 1: Line 1:
-Datorföreningen Update +===== Kassör =====
-Inst. f. Infoteknologi +
-Box 337 +
-751 05 Uppsala +
- +
-Organisationsnummer 817603-8324 +
-Plusgirokonto 98 01 45-7 +
- +
- +
- +
-Allmänt+
  
 Det är kassörens uppgift att hålla ett öga på plusgirokontot efter Det är kassörens uppgift att hålla ett öga på plusgirokontot efter
Line 18: Line 8:
 inköp godkända av styrelsen. Nordeas internetbank används för att inköp godkända av styrelsen. Nordeas internetbank används för att
 kolla status på plusgirokontot och betala ut pengar. kolla status på plusgirokontot och betala ut pengar.
 +\\
  
 +=== Adressuppgifter relevanta för kassören ===
  
-Bankgirokontot+Datorföreningen Update \\ 
 +Inst. f. Infoteknologi \\ 
 +Box 337 \\ 
 +751 05 Uppsala \\
  
 +Organisationsnummer 817603-8324 \\
 +Plusgirokonto 98 01 45-7
 +\\
 +
 +=== Ordna behörigheter åt ny kassör ===
 +
 +När en ny kassör tillträder ska denne få tillgång till Updates bankkonto, e-redovisning och eventuellt betaltkort hos Nordea. Detta ordnar kassören och ordförande (plus eventuella andra firmatecknare) tillsammans så tidigt som möjligt på året genom att skicka/​lämna in följande:
 +  * Blanketten [[http://​www.nordea.se/​Images/​39-14077/​9336-internetbanken-foretag-anvandare-behorigheter.pdf|Användare och behörigheter Internetbanken Företag]], en för förra årets kassör vars tillgång ska tas bort, och en för den nya kassören som ska läggas till.
 +  * Blanketten [[http://​www.nordea.se/​Images/​39-14069/​7435-eredovisning-andring-avslut.pdf|Ändring/​avslut av eRedovisning]] för att få tillgång till tjänsten eRedovisning.
 +  * Kopia på justerat (påskrivet) höstmötesprotokoll från förra året.
 +  * Kopia på [[http://​www.update.uu.se/​stadgar.html|Updates stadgar]].
 +  * Kopior på firmatecknarnas (vanligtvis kassörens och ordförandens) id-handlingar,​ bevittnade med namnteckning,​ namnförtydligande,​ datum/ort, telefonnummer och adress.
 +
 +
 +=== Bankgirokontot ===
 Logga in i internetbanken och ta fram eRedovisning. Skriv ut pdf-filen Logga in i internetbanken och ta fram eRedovisning. Skriv ut pdf-filen
 för händelsen och sätt den i pg-pärmen i säkskåpet. För att göra för händelsen och sätt den i pg-pärmen i säkskåpet. För att göra
Line 28: Line 38:
  
  
-Pengar på kontot från ny medlem +=== Pengar på kontot från ny medlem ​=== 
- +Lägg till medlemmen i /​update/​styrelse/​medlemmar ​(mer om medlemsregistret [[handbok#​medlemsregistret|här]]). Överhoppade
-Lägg till medlemmen i /​update/​styrelse/​medlemmar. Överhoppade+
 medlemsid kan användas och hittas med hjälp av skriptet medlemsid kan användas och hittas med hjälp av skriptet
 /​update/​styrelse/​medlemsreg/​kolla_medlemsnummer. Medlemsid:​et /​update/​styrelse/​medlemsreg/​kolla_medlemsnummer. Medlemsid:​et
Line 39: Line 48:
  
  
-Pengar på kontot från återkommande medlem +=== Pengar på kontot från återkommande medlem ​===
 Uppdatera %Bet:​-fältet i /​update/​styrelse/​medlemmar till datumet då Uppdatera %Bet:​-fältet i /​update/​styrelse/​medlemmar till datumet då
 pengarna kom in. pengarna kom in.
  
  
-Betala ut pengar +=== Betala ut pengar ​===
 Medlemmar som har lagt ut pengar för föreningen lämnar kvittona till Medlemmar som har lagt ut pengar för föreningen lämnar kvittona till
 kassören eller lägger dem i facket Obetalt i säkskåpet. På kvittona kassören eller lägger dem i facket Obetalt i säkskåpet. På kvittona
Line 61: Line 68:
  
  
-Bokföring +=== Bokföring ​===
 Bokföringen görs för alla transaktioner på plusgirokontot och skrivs Bokföringen görs för alla transaktioner på plusgirokontot och skrivs
 för hand i en textfil. Exempel: för hand i en textfil. Exempel:
  
 +<​file>​
 01:​2012-01-03 00001 144,​00 medlemskap 2012 budis 01:​2012-01-03 00001 144,​00 medlemskap 2012 budis
 01:​2012-01-03 00001 144,​00 medlemskap 2012 joacim 01:​2012-01-03 00001 144,​00 medlemskap 2012 joacim
Line 72: Line 79:
 36:​2012-09-11 00001 36,​00 medlemskap 2012 zyn 36:​2012-09-11 00001 36,​00 medlemskap 2012 zyn
 36:​2012-09-11 00001 144,​00 medlemskap 2013 zyn 36:​2012-09-11 00001 144,​00 medlemskap 2013 zyn
 +</​file>​
  
 Första fältet är nummret som händelsen har fått av plusgirot. Varje Första fältet är nummret som händelsen har fått av plusgirot. Varje
Line 83: Line 91:
  
  
-Bokslut+=== Bokslut ​===
 Kör skriptet summera.py på bokföringstextfilen och använd Kör skriptet summera.py på bokföringstextfilen och använd
 informationen för att göra balansräkning och resultatrapport. Kolla informationen för att göra balansräkning och resultatrapport. Kolla
-på förra årets för att se hur det ska se ut. Kom ihåg att räkna med +på förra årets för att se hur det ska se ut. Nästkommande års redan 
-medlemsavgifterna avseende detta år som kom in på förra året (se förra +inbetalda medlemsavgifter räknas med i årets resultat, men på
-årets balansrapport,​ förutbetalda intäkter). Nästkommande års redan +
-inbetalda medlemsavgifter ​ska inte räknas med i årets resultat. På+
 balansräkningen skrivs dessa som "​Förutbetalda intäkter"​. När bokslut balansräkningen skrivs dessa som "​Förutbetalda intäkter"​. När bokslut
-är klart lämnasför ​det till revisorerna tillsammans med pg-pärmen+är klart lämnas ​det till revisorerna tillsammans med pg-pärmen
 och alla betalda kvitton och räkningar. och alla betalda kvitton och räkningar.
  
  
-Ekonomisk berättelse+=== Ekonomisk berättelse ​===
 Görs inför redovisningen av året på vårmötet. Jämförelse mot Görs inför redovisningen av året på vårmötet. Jämförelse mot
 årets budget ska vara med. Titta på förra årets. årets budget ska vara med. Titta på förra årets.
  
  
-Deklarera+=== Deklarera ​===
 Skatteverket skickar ut en blankett som ska fyllas i och skickas Skatteverket skickar ut en blankett som ska fyllas i och skickas
 tillbaka. Ta fram bokslutet och titta på förra årets deklaration hur tillbaka. Ta fram bokslutet och titta på förra årets deklaration hur
 siffrorna ska fyllas i. Numera behöver vi inte göra detta eftersom vi siffrorna ska fyllas i. Numera behöver vi inte göra detta eftersom vi
 ansökt om att slippa. Denna befrielse gäller i fem år. ansökt om att slippa. Denna befrielse gäller i fem år.
styrelse/kassor.1410178084.txt.gz · Last modified: 2014/09/08 14:08 by luxh