User Tools

Site Tools


styrelse:kassor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:kassor [2014/09/11 18:05]
lidbjork Lade till rubbe
styrelse:kassor [2016/02/12 16:21] (current)
lidbjork Småfix
Line 1: Line 1:
 ===== Kassör ===== ===== Kassör =====
 +
 +Det är kassörens uppgift att hålla ett öga på plusgirokontot efter
 +inbetalade medlemsavgifter,​ betala räkningar, betala tillbaka utlägg
 +som medlemmar gjort, göra bokföring över plusgirokontot,​ vid slutet
 +av året göra bokslut och deklarera Kassören har ett personligt
 +mastercard-kort kopplat till plusgirokontot som kan användas för
 +inköp godkända av styrelsen. Nordeas internetbank används för att
 +kolla status på plusgirokontot och betala ut pengar.
 \\ \\
 +
 +=== Adressuppgifter relevanta för kassören ===
 +
 Datorföreningen Update \\ Datorföreningen Update \\
 Inst. f. Infoteknologi \\ Inst. f. Infoteknologi \\
Line 10: Line 21:
 \\ \\
  
-==== Allmänt ==== +=== Ordna behörigheter åt ny kassör ​=== 
-Det är kassörens uppgift att hålla ett öga på plusgirokontot efter + 
-inbetalade medlemsavgifterbetala räkningar, betala tillbaka utlägg +När en ny kassör tillträder ska denne få tillgång till Updates bankkontoe-redovisning och eventuellt betaltkort hos Nordea. Detta ordnar kassören och ordförande (plus eventuella andra firmatecknare) tillsammans så tidigt ​som möjligt på året genom att skicka/​lämna in följande: 
-som medlemmar gjort, göra bokföring över plusgirokontot,​ vid slutet +  * Blanketten [[http://​www.nordea.se/​Images/​39-14077/​9336-internetbanken-foretag-anvandare-behorigheter.pdf|Användare och behörigheter Internetbanken Företag]], en för förra årets kassör vars tillgång ska tas bort, och en för den nya kassören som ska läggas till. 
-av året göra bokslut och deklarera Kassören har ett personligt +  * Blanketten [[http://​www.nordea.se/​Images/​39-14069/​7435-eredovisning-andring-avslut.pdf|Ändring/​avslut av eRedovisning]] ​för att få tillgång till tjänsten eRedovisning. 
-mastercard-kort kopplat till plusgirokontot som kan användas ​för +  * Kopia på justerat (påskrivet) höstmötesprotokoll från förra året. 
-inköp godkända av styrelsenNordeas internetbank används ​för att +  * Kopia på [[http://​www.update.uu.se/​stadgar.html|Updates stadgar]]. 
-kolla status ​på plusgirokontot ​och betala ut pengar.+  * Kopior på firmatecknarnas (vanligtvis kassörens och ordförandens) id-handlingar,​ bevittnade med namnteckning,​ namnförtydligande,​ datum/ort, telefonnummer ​och adress.
  
  
Line 28: Line 39:
  
 === Pengar på kontot från ny medlem === === Pengar på kontot från ny medlem ===
-Lägg till medlemmen i /​update/​styrelse/​medlemmar. Överhoppade+Lägg till medlemmen i /​update/​styrelse/​medlemmar ​(mer om medlemsregistret [[handbok#​medlemsregistret|här]]). Överhoppade
 medlemsid kan användas och hittas med hjälp av skriptet medlemsid kan användas och hittas med hjälp av skriptet
 /​update/​styrelse/​medlemsreg/​kolla_medlemsnummer. Medlemsid:​et /​update/​styrelse/​medlemsreg/​kolla_medlemsnummer. Medlemsid:​et
Line 83: Line 94:
 Kör skriptet summera.py på bokföringstextfilen och använd Kör skriptet summera.py på bokföringstextfilen och använd
 informationen för att göra balansräkning och resultatrapport. Kolla informationen för att göra balansräkning och resultatrapport. Kolla
-på förra årets för att se hur det ska se ut. Kom ihåg att räkna med +på förra årets för att se hur det ska se ut. Nästkommande års redan 
-medlemsavgifterna avseende detta år som kom in på förra året (se förra +inbetalda medlemsavgifter räknas med i årets resultat, men på
-årets balansrapport,​ förutbetalda intäkter). Nästkommande års redan +
-inbetalda medlemsavgifter ​ska inte räknas med i årets resultat. På+
 balansräkningen skrivs dessa som "​Förutbetalda intäkter"​. När bokslut balansräkningen skrivs dessa som "​Förutbetalda intäkter"​. När bokslut
-är klart lämnasför ​det till revisorerna tillsammans med pg-pärmen+är klart lämnas ​det till revisorerna tillsammans med pg-pärmen
 och alla betalda kvitton och räkningar. och alla betalda kvitton och räkningar.
  
styrelse/kassor.1410451529.txt.gz · Last modified: 2014/09/11 18:05 by lidbjork