User Tools

Site Tools


styrelse:kassor

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
styrelse:kassor [2015/10/28 18:56]
lidbjork Fixade formatet i analogi med övriga styrelseposters sidor
styrelse:kassor [2016/02/12 16:21] (current)
lidbjork Småfix
Line 20: Line 20:
 Plusgirokonto 98 01 45-7 Plusgirokonto 98 01 45-7
 \\ \\
 +
 +=== Ordna behörigheter åt ny kassör ===
 +
 +När en ny kassör tillträder ska denne få tillgång till Updates bankkonto, e-redovisning och eventuellt betaltkort hos Nordea. Detta ordnar kassören och ordförande (plus eventuella andra firmatecknare) tillsammans så tidigt som möjligt på året genom att skicka/​lämna in följande:
 +  * Blanketten [[http://​www.nordea.se/​Images/​39-14077/​9336-internetbanken-foretag-anvandare-behorigheter.pdf|Användare och behörigheter Internetbanken Företag]], en för förra årets kassör vars tillgång ska tas bort, och en för den nya kassören som ska läggas till.
 +  * Blanketten [[http://​www.nordea.se/​Images/​39-14069/​7435-eredovisning-andring-avslut.pdf|Ändring/​avslut av eRedovisning]] för att få tillgång till tjänsten eRedovisning.
 +  * Kopia på justerat (påskrivet) höstmötesprotokoll från förra året.
 +  * Kopia på [[http://​www.update.uu.se/​stadgar.html|Updates stadgar]].
 +  * Kopior på firmatecknarnas (vanligtvis kassörens och ordförandens) id-handlingar,​ bevittnade med namnteckning,​ namnförtydligande,​ datum/ort, telefonnummer och adress.
  
  
styrelse/kassor.1446055017.txt.gz · Last modified: 2015/10/28 18:56 by lidbjork